DÜNYA TERCÜME

Dünya Tәrcümә

Quruluş: 1980  

Qazi Bulvarı No. 90  Çankaya İş Mәrkәzi D. 108  İzmir TR

      Mobile / Whatsapp  +90 (530) 464 62 25      dunyaceviri@gmail.com    Go to Google Maps Home  Tel: +90-232-4450235

Müqәddimә:                                                                                                                                                          

 Dünya Tәrcümә 1977 ildә fәaliyyәtinә başladı. 3 il sonra Ticarәt Palatasına vә Vergi İdarәsinә qeydiyyata keçdi. O vaxtdan bәri tәrcümәçilik sahәsindә bütün dünya dillәrindә ancaq mütәxәssis olan  tәrcümәçilәrlә çalışmaqdadır. Tәrcümә sahәsindәki  dürüstlüyü sayәsindә, әvvәlcә Türkiyә Dövlәtindә, daha sonra da dünya sәviyyәsindә fәaliyyәt göstәrmәyә başladı. Mütәxәssis tәrcümәçilәrin şәbәkәsi olduqca böyüdü. Dilçilәr dünyanın fәrqli universitetlәrindәn ancaq dilçilik üzrә yüksәk ixtisaslı vә sadәcә tәrcümә sahәsindә aktiv olaraq tәrcümә ilә mәşğul olan komandadan ibarәtdir. Dünya Tәrcümә kәsinliklә ve prinsip olaraq bütün mә’lumatları gizli saxlayır. Birlikdә çalışdığı firmaların adlarını da  kәsinliklә bildirmәz.

 Tәrcümәçilәrimiz:

 Әfganca , Almanca, Әrәbcә, Arnavutca, Azәricә, Boşnakca, Bolgarca, Çekcә, Çincә, Danca, Ermәnicә, Farsca, Fincә, Flamanca, Fransizca, Gürcücә, Hindcә, Hirvatca, Ibranicә, Ingiliscә, Ispanca, Isveçcә, Italyanca , Yaponca, Katalanca, Kazaxca,  Kirğizca, Koreyaca, Latincә, Litvanyaca, Macarca, Makedon’ca, Moldovaca, Norveçcә,  Osmanlica, Özbәkcә, Polonyaca, Portekizcә, Romanca, Rumca, Rusca, Sanskritcә,  Sirpca, Slovakca, Slovenyaca, Türkmәncә, Ukraynaca, Urduca, Yunanca

 Bütün dünya dillәri, Ticari, hüquqi, tibbi, texnik, elmi, notarius tәsdiqli sәnәdlәr,  dublyajlar, konfranslar

DÜNYANIN HANSI DÖVLӘTINDӘ OLURSANIZ OLUN TELEFONLA KONFRANS TӘRCÜMӘ SİSTӘMİ!

free counters